preskoči na sadržaj

Osnovna škola Svetvinčenat

Login
Jelovnik

 

Carnetovi servisi

Portal Nikola Tesla Ucilica Enciklopedija Eknjiznica

 

Tražilica

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta: UČITELJA/ICE MATEMATIKE, 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME – 40 SATI UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA,                                                        UČITELJA/ICE TALIJANSKOG JEZIKA, 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME – 16 SATI UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA

Obavijest o rezultatu natječaja za učitelja/icu informatike na određeno i neodređeno vrijeme

Obavijest o rezultatu natječaja za učitelja/icu glazbene kulture

Obavijest o rezultatu natječaja za učitelja/icu povijesti

Odluka o nezasnivanju radnog odnosa 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta UČITELJA/ICE INFORMATIKE, 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME – 13,5 SATI UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta UČITELJA/ICE MATEMATIKE, 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME – 40 SATI UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta UČITELJA/ICE POVIJESTI, 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME – 13,3 SATI UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta UČITELJA/ICE INFORMATIKE, 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME – 18 SATI UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE, 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME – 11 SATI UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice objavljen 8.11.2019.

Obavijest o natječaju za ravnatelja/icu  školske ustanove

______________________________________________________________________________

Obavijest kandidatima o rezultatu po završetku natječaja za popunu slobodnog radnog mjesta učitelja talijanskog jezika (M/Ž) nalazi se na linku.

 

________________________________________________________________________________

Osnovna škola Svetvinčenat
Svetvinčenat 98
52342 Svetvinčenat
e-mail: ured@os-svetvincenat.skole.hr

KLASA:602-02/19-01/11
URBROJ:2168/07-01-19-04          

Svetvinčenat, 22.10.2019. godine

Temeljem odredbe članaka 11. i 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Svetvinčenat KLASA:003-06/19-01/01;URBROJ:2168/07-06-19-03 od 25. siječnja 2019., Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata poziva kandidate koji su se javili na Natječaj za radno mjesto učitelja/ice talijanskog jezika, 1 izvršitelj na neodređeno i nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno), objavljen dana 14. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Svetvinčenat na razgovor dana 28.10. 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 11 i 30  sati.

Razgovor će se održati u prostoru Škole.

O točnom vremenu održavanja razgovora s pojedinim kandidatom isti  će biti obaviješten osobno pozivom na njihov  telefon, mobilni telefon  ili njihovu mail adresu sukladno podatcima u prijavi/zamolbi.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta
OŠ Svetvinčenat
Svetvinčenat 98
KLASA: 602-02/19-01/11
URBROJ:2168/07-01-19-02
Svetvinčenat, 14.10.2019. godine
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,   objavljuje:
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
   1. Učitelja talijanskog jezika (M/Ž) na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 16  sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj
 
         Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan sjedišta škole.
 
Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.
 
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18).
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju imati i odgovarajuću vrstu obrazovanja utvrđenu Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („N.N.“ br. 6/19.).
  
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti: 
1. životopis
2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka ne starijim  od 30 dana
4. dokaz o državljanstvu
5. ostalu dokumentaciju kojom dokazuju prava na koja se pozivaju.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i  ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. 
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13,  152/14 i 39/18) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ostvaruju tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:    
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13,  152/14 i 39/18) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). 
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica 
http://www.os-svetvincenat.skole.hr/skola/vazni_dokumenti
 
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj obavlja procjenu kandidata na temelju razgovora ( intervjua).
Poziv kandidatima na razgovor Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objaviti će na mrežnoj stranici škole, te ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.
Prijavom na natječaj kandidati daju Osnovnoj školi Svetvinčenat privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama, za potrebe provedbe natječajnog postupka. 
Natječaj će se objaviti s danom 14.10.2019. godine na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole, a krajnji rok za podnošenje prijava je 22.10.2019. godine.
 
Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola  Svetvinčenat, Svetvinčenat 98, 52342 Svetvinčenat s  naznakom „ Natječaj za učitelja/icu talijanskog jezika“.
 
Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom obliku kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole, iznimno ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
 
Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Na temelju čl. 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14. ,7/17., i 68/18),  OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98  raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

           

 1. UČITELJA INFORMATIKE (M/Ž), na određeno i nepuno radno vrijeme od 16 sati ukupne nastave tjedno, 1  izvršitelj

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 139/14-RUSRH, 152/14, 7/17,68/18)  i

Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ("Narodne novine" br. 47/96, 56/01 ).

 

Uz prijavu  na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • presliku dokaza o stručnoj spremi
 • presliku uvjerenja o državljanstvu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci

Dokazi koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl

 

Rok za prijavu kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat s naznakom „ Za natječaj “

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana  od dana završetka natječajnog postupka.

 

KLASA: 602-02/19-01/01

URBROJ: 2168/07-01-19-2

 

Svetvinčenat,5.2.2019. godine                                                      

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta

 

Na temelju čl. 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14. ,7/17., i 68/18),  OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

                       

UČITELJA KEMIJE  (M/Ž), na neodređeno i nepuno radno vrijeme od 8 sati ukupne nastave tjedno, 1 izvršitelj
UČITELJA INFORMATIKE (M/Ž), na određeno i nepuno radno vrijeme od 16 sati ukupne nastave tjedno, 1  izvršitelj
UČITELJA GEOGRAFIJE (M/Ž), na određeno i nepuno radno vrijeme od 14 sati ukupne nastave tjedno, 1 izvršitelj
UČITELJA TALIJANSKOG JEZIKA (M/Ž), na određeno i nepuno radno vrijeme od 16 sati ukupne nastave tjedno, 1 izvršitelj

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 139/14-RUSRH, 152/14, 7/17,68/18)  i

Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ("Narodne novine" br. 47/96, 56/01 ).

Uz prijavu  na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

zamolbu sa životopisom
presliku dokaza o stručnoj spremi
presliku uvjerenja o državljanstvu
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci

Dokazi koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl

 

Rok za prijavu kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat s naznakom „ Za natječaj “

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana  od dana završetka natječajnog postupka.

 

KLASA: 602-02/18-01/20

URBROJ: 2168-02-01-18-1

 

Svetvinčenat, 10.10.2018. godine                                                    

 

Natječaj za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., i 152/14), Osnovna škola  Svetvinčenat, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu  radnih  mjesta

 1. Učitelja matematike M/Ž -  1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme – 40 sati ukupno tjedno
 2. Učitelja prirode i biologije M/Ž -  1 izvršitelj na nepuno i neodređeno vrijeme – 15 sati ukupno tjedno

UVJETI:

Prema odredbama Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (NN 47./96 i 56./01.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike).

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.

Prijave dostaviti na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat, s naznakom “ za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana  od dana završetka natječajnog postupka.

KLASA:602-02/18-01/03

URBROJ:2168-07-01-18-3

Svetvinčenat, 2.3.2018.

Obavijest o rezultatu javnog poziva za pomoćnika u nastavi

U prilogu se nalazi obavijest o primljenoj kandidatkinji na mjesto objavljeno u javnom pozivu za prijem u radni odnos pomoćnika u nastavi na određeno i nepuno radno vrijeme.

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

KLASA:602-02/18-02/02

URBROJ:2168-07-01-18-1

DATUM: 31.1.2018.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Osnovna škola Svetvinčenat kao partner u projektu raspisuje

JAVNI POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: 
R.br. Naziv škole i sjedište Razred 2017/18 Sati tjedno
39. Osnovna škola Svetvinčenat, Svetvinčenat, 52342 Svetvinčenat 6. 30
 • UVJETI:Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018.
 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od veljače 2018. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 9.veljače 2018. do 10.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                           Ravnateljica: Ana Radolović, mag.prim.educ.

Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja/ce RN u produženom boravku

Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja/ce razredne nastave u produženom boravku nalazi se u prilogu.

 

KLASA:602-02/17-02/22

URBROJ:2168-07-01-17-1

DATUM: 18.08.2017.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali2014.-2020.,

Osnovna škola Svetvinčenat kao partner u projektu raspisuje

JAVNI POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

Sati tjedno

39.

Osnovna škola Svetvinčenat, Svetvinčenat, 52342 Svetvinčenat

6.

30

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018.

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                           Ravnateljica:   Ana Radolović, mag.prim.educ.

 

 


       

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., i 152/14), Osnovna škola  Svetvinčenat, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu  radnih  mjesta

1. Učitelja matematike M/Ž -  1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme – 40 sati ukupno tjedno
2. Učitelja kemije M/Ž -  1 izvršitelj na nepuno i određeno vrijeme – 8,5 sati ukupno tjedno

UVJETI:

Prema odredbama Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (NN 47./96 i 56./01.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.

Prijave dostaviti na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat, s naznakom “ za natječaj“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA:602-02/16-01/32

URBROJ:2168-07-01-16-01

Svetvinčenat, 2.1.2017.

 

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., i 152/14), Osnovna škola  Svetvinčenat, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu  radnog  mjesta Učitelja engleskog jezika M/Ž -  1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme – 40 sati ukupno tjedno

UVJETI:

Prema odredbama Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (NN 47./96 i 56./01.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.

Prijave dostaviti na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat, s naznakom “ za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA:602-02/16-01/24

URBROJ:2168-07-01-16-01

Svetvinčenat, 17.10.2016.

 

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., i 152/14), Osnovna škola  Svetvinčenat, raspisuje

NATJEČAJ za popunu  radnog  mjesta

Učitelja likovne kulture M/Ž -  1 izvršitelj na nepuno i neodređeno vrijeme – 18 sati ukupno tjedno

UVJETI:

Prema odredbama Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (NN 47./96 i 56./01.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.

Prijave dostaviti na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat, s naznakom “ za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA:602-02/16-01/25

URBROJ:2168-07-01-16-01

Svetvinčenat 19.10.2016. godine

 

Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga „MOZAIK 2“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Osnovna škola Svetvinčenat  kao partner u projektu MOZAIK 2 raspisuje

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: 

R.br. Naziv škole i sjedište Razred 2016./17. Sati/tjedno
15 Osnovna škola Svetvinčenat, Svetvinčenat 98, 52342 Svetvinčenat 5. 30

Prijevoz na rad: Novčana naknada do 400 kn mjesečno
Plaća: 25 kuna neto po satu
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

UVJETI:

najmanje završena srednja škola.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.02. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika u nastavi tijekom prva dva mjeseca rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK 2.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu, kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
životopis,
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

Kandidati koji posjeduju uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi, dužni su ga priložiti pri prijavi na natječaj.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 01.9.2016. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Svetvinčenat 98, 52342 Svetvinčenat s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2016/17“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

preskoči na navigaciju